De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Handelingsgericht werken

Wij bieden passend onderwijs. De kern van passend onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk voor zowel kinderen die extra zorg nodig hebben, als ook voor kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen. Om maatwerk te leveren is een passend onderwijsaanbod nodig, vandaar de naam passend onderwijs.

We realiseren dat door middel van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken (HGW) is een effectieve aanpak om doelgericht en planmatig om te gaan met verschillen in onderwijsbehoeften tussen kinderen. Ongeacht of het gaat om leerlingen die in hun ontwikkeling achterblijven of excellente leerlingen.

Handelingsgericht werken heeft de volgende 7 uitgangspunten:
* De onderwijsbehoeften van een kind staan centraal;
* Het gaat om afstemming en wisselwerking;
* De leerkracht doet er toe;
* Positieve beschermende factoren (mogelijkheden) van de leerling, leerkracht, groep, school en ouders zijn de uitgangspunten voor het handelen. De leerkracht kijkt naar de     kansen van kinderen en gaat na wat een leerling nodig heeft om een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten;
* Leerkracht, teamleider en ouders werken constructief samen. Zij hebben een gezamenlijk doel: zij willen het beste voor het kind;
* Het handelen is doelgericht;
* De werkwijze is systematisch en transparant.

Bij handelingsgericht werken staat centraal wat leerlingen nodig hebben in de onderwijssituatie om zich te kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Dat worden onderwijsbehoeften genoemd.
Alle leerlingen hebben zorg nodig. De individuele onderwijsbehoeften worden zoveel mogelijk geclusterd en verwerkt in een groepsaanbod. Handelingsgericht werken werkt vanuit groepsplannen. Samen met de leerkrachten wordt op basis van de instructie - en onderwijsbehoefte in een groep een groepsplan opgesteld. Centraal in dit plan staat de verdeling van leerlingen in drie groepen: de basisgroep, de verdiepingsgroep en de intensieve groep. Voor alle kernvakken wordt een groepsplan gemaakt. Dit groepsplan wordt tweemaal per jaar opgesteld en wordt indien nodig bijgesteld.
Als het groepsplan onvoldoende perspectief biedt, wordt het plan voor de individuele leerling aangescherpt. Als er dan nog onvoldoende vorderingen worden gemaakt, wordt in overleg met ouders, leerkracht en intern begeleider besproken welke verdere acties er ondernomen moeten worden. Op een dergelijk moment heet het dat we als school “handelingsverlegen” zijn. Het lukt ons dan niet om de omgeving voldoende af te stemmen op wat het kind nodig heeft. Zodra de doorgaande lijn in de schoolloopbaan en het welbevinden van een kind in het geding zijn, nemen we in overleg met de ouders initiatief tot het inschakelen van het SOT (Schoolondersteuningsteam). Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat het kind de juiste begeleiding aangeboden krijgt.